O Instituto Galego Enerxético de Galicia concedeu a este Concello de Avión unha subvención polo importe de 44.820,52 €uros para a instalación dunha caldeira de Biomasa na piscina municipal.

Grazas a este proxecto producirase un importante a forro enerxético e con consecuencias positivas tamén para o medio ambiente.