Servizos Sociais

Os Servizos Sociais de Atención Primaria no Concello de Avión son o conxunto de recursos creados para atender, de maneira máis próxima e áxil, as necesidades de cada habitante, grupo ou de toda a comunidade. Están dirixidos a toda a poboación en xeral, e teñen como obxectivo xeral, achegar a todas as personas deste Concello os servizos sociais e as súas prestacións básicas, así como todos os programas e actividades específicos que se teñan deseñado.

Son o nivel máis próximo ao usuario, para posibilita-la mellora da calidade de vida e a participación de persoas e grupos, especialmente aqueles que sufren algún tipo de carencia, discriminación ou desatención, así como a prevención, e a eliminación das causas que orixinan estas situacións.

Obxectivos

  • Informar, orientar e asesorar.
  • Analizar a realidade para detectar carencias e necesidades sociais.
  • Realizar servizos preventivos para toda a poboación.
  • Dar solucións ante necesidades de tipo individual e colectivo.
  • Procura- la mellora da autonomía, a integración e a permanencia das personas no se seo familiar.
  • Promover a vida asociativa.

Servizo de Axuda no Fogar

 

Contacto

Teléfono