Servizos Sociais

Image
Servizos Sociais Comunitarios

Os Servizos Sociais Comunitarios no Concello de Avión son o conxunto de recursos creados para atender, de maneira máis próxima e áxil, as necesidades de cada habitante, grupo ou de toda a comunidade. Están dirixidos a toda a poboación en xeral, e teñen como obxectivo, acercar a tódalas persoas deste Concello, os servizos sociais e as súas prestacións básicas, así como de tódolos programas e actividades específicos que se teñan deseñado. Son o nivel máis próximo o usuario, para posibilitar a mellora da calidade de vida e a participación de persoas, grupos, especialmente aqueles que sofren algún tipo de carencia, discriminación ou desatención, así como a prevención e a eliminación das causas que orixinan estas situacións.

Obxetivos:


 • A análise da realidade para a detección das necesidades sociais.

 • Información, asesoramento e orientación ós individuos, grupos e a  comunidade en xeral.

 • O desenvolvemento de servizos preventivos dirixidos á poboación en xeral e a aqueles colectivos que se atopen en algunha situación de risco.

 • A detección e avaliación das problemáticas tanto individuais como colectivas e o establecemento  das solucións de acordo cos recursos sociais deste nivel de atención ou a súa derivación ós servizos especializados, así como o seu seguimento.

 • A mellora da autonomía persoal, a integración e permanencia no medio familiar.

 • A promoción da vida asociativa, do desenvolvemento comunitario e a solidariedade social.

 • O establecemento de vías de coordinación e colaboración cos organismos públicos e as organizacións privadas que presten servizos que afecten ó benestar social.

 • A inclusión social dos membros marxinados e excluídos da comunidade.

 • A prestación de cantos servizos concretos sexan  precisos para a implantación dos programas básicos de actuación.

Beneficiarios:

Tódolos  habitantes do Concello que presenten algunha problemática ben a nivel individual, familiar ou grupal.

Atención:

Durante todo o ano, nas oficinas dos Servizos Sociais Comunitarios do Concello  de Avión. 
Servizo de Axuda no Fogar
O servizo de axuda no fogar trata de proporcionar un conxunto de atención dende unha perspectiva integral e normalizadora a nivel preventivo, educativo, sanitario e rehabilitador aos individuos e á unidade de convivencia no fogar, cando estean incapacitados, de xeito temporal ou permanente, para levar a cabo as tarefas esenciais da vida diaria, por motivos físicos, sensoriais ou sociais, co fin de mantelos na casa e integralos no seu entorno habitual, evitando así a súa posible institucionalización.

O servizo de axuda no fogar é complementario e transitorio, o que non eximirá ás familias das súas responsabilidades.

Descripción dos servizo ofertados:

a) Atencións de carácter persoal:

Inclúen aquelas tarefas que se dirixen ao usuario do servizo cando el / ela non pode realizalo ou cando se deben satisfacer as seguintes necesidades:

 • Apoio no coidado e coidado persoal, co obxectivo de manter a hixiene corporal.
 • Xestión das comidas.
 • Supervisión, se procede, do simple medicamento prescrito polo persoal médico e do estado de saúde.
 • Apoio á mobilización dentro do fogar.
 • Outras atencións persoais non incluídas nas seccións anteriores, que se poderán incluír especificamente para lograr o propósito deste servizo ante a posibilidade do técnico responsable.
 • Acompañamento fóra da casa para realizar diversos trámites como visitas médicas, tramitación de documentos ou similares.

b)  Atencións de carácter doméstico:
Enténdese como tal, aquelas actividades e tarefas que se desenvolven diariamente na casa relacionadas con:

 1. Incluirá, entre outras, as tarefas de compra e preparación de alimentos.
 2. Comprenderá as funcións de lavalo, ordenalo e outras similares.
 3. Limpeza e mantemento da casa. Reparación e reparación, co fin de mellorar as condicións de vida da casa.

Para levar a cabo estas atencións, o usuario debe dispor ou dotarse dos medios necesarios.

c) Atención técnica e complementaria:

Refírense a pasos ou accións que poden ser necesarios, xa sexa para a posta en marcha do servizo, ou para que continúe en condicións adecuadas, ou para permitir, co apoio das novas tecnoloxías, a atención inmediata en situacións de crise ou emerxencia.

d) Atención psicosocial e educativa:

Refírense a intervencións de formación técnico-profesional e apoio para o desenvolvemento de capacidades persoais, eficacia, convivencia e integración na comunidade onde se desenvolve a vida do usuario, así como apoio para estruturación familiar.

Beneficiarios:
 1. Familias ou persoa que presenten dificultades susceptibles de mellora, con coidados a domicilio adecuados.
 2. Persoas maiores, con certo nivel de dependencia, que non teñen a ninguén para coidalos suficientemente e que, con esta axuda, poidan seguir vivindo na casa.
 3. As persoas con discapacidade ás que axuda a casa poden favorecer a súa autonomía.
 4. Persoas en xeral que pola súa enfermidade ou falta de recursos sociais teñan dificultades para facer fronte.
 5. Grupos específicos que presenten situacións de risco e exclusión social.
 6. En xeral, cando exista un descoido social ou familiar válido tecnicamente que xustifique a intervención do servizo.

Teléfono

Enderezo

Carretera do Sifón, Nº 15

E-Mail

Este enderezo de correo está a ser protexido dos robots de correo lixo. Precisa activar o JavaScript para velo.   ·   Tel. 988 486 000   ·   Praza do Concello s/n 32520, Avión Ourense